Kaj bomo počeli?

Kako lahko v vlogi izdelovalcev stripov pripravimo svet superjunakov, ki bi bil v pomoč drugim pri razlagi matematičnih vsebin?

zacetna_slika.jpg

Vaša naloga je, da za izbrani matematični koncept pripravite strip, ki bo na inovativen način predstavljal koncept na situacijah iz vsakdanjega življenja. 

Poleg stripa boste pripravili tudi učno pripravo, ki bo v pomoč učiteljem pri uporabi stripa v učnem procesu. Za preverjanje napredka v znanju študentov boste pripravili različne aktivnosti za vrendnotenje znanja učencev.

Svoj izdelek boste predstavili na Matematičnem Comic Conu, ki ga bomo organizirali v petek. 

TRAJANJE

Za pripravo projekta imate 2 meseca časa. 

Skupno spremljanje dela na projektu

Ime naloge   Stanje naloge Datum začetka Datum zaključka
Faza 1
   
Ni začeto Uredi Izbriši
Faza 2
   
Ni začeto Uredi Izbriši
Faza 3
   
Ni začeto Uredi Izbriši
Faza 4
   
Ni začeto Uredi Izbriši
Faza 5
   
Ni začeto Uredi Izbriši

Učni cilji

  • Predstavitev različnih matematičnih konceptov na inovativen način.
  • Reševanje različnih matematičnih problemskih situacij iz vsakdanjega življenja.
  • Zasnova učnih aktivnosti za predstavitev določene matematične vsebine.
  • Zasnova različnih pripomočkov za spremljanje znanja učencev.

Digitalne kompetence, ki jih boste usvojili

Po DigCompEdu bomo spodbujali naslednje kompetence: 

Področje STROKOVNO SODELOVANJE:

- Študenti se bodo v naučili uporabe IKT z namenom sodelovanja s kolegi in učitelji. IKT jim bo omogočala refleksijo lastne prakse.

Področje DIGITALNI VIRI

Študenti bodo skozi projektno delo spoznali različno IKT z namenom ustavrjanja stripa. Uporabili bodo tudi različno IKT, ki jim bo omogočila medsebojno sodelovanje in organizacijo Matematičnega Comic Cona. Izdelovali bodo lastne vire z IKT, raziskovali bodo različna predpripravljena gradiva in morali v primeru uporabe tujih del ustrezno navajali vire. Tudi svoje vire se bodo naučili zaščititi s Creative Commons licenco. 

Področje POUČEVANJE:

Sama naloga v okviru projektnega dela bo omogočala študentom spoznavanje z različnimi inovativnimi načini poučevanja. Spoznali se bodo s sodelovalnim učenjem (saj bodo študenti delali v skupinah), samoregulativnim učenjem (saj bodo beležili svoj lastni napredek in vrednotili lastno delo) ter projektnim učnim delom in učenjem z raziskovanjem. 

Področje VREDNOTENJE

Študenti bodo tudi sami pripravljali različne naloge vrednotenja, ki jih bodo tudi testirali z učenci na Matematičnem Comic Conu.

Področje OPOLNOMOČENJE UČENCEV

Študenti bodo z izdelavo stripov skušali pripraviti učne aktivnosti, ki bodo spodbudile aktivno vključevanje učencev na Matematičnem Comic Conu in predvideli aktivne oblike dela tudi za uporabo za učitelje. Pri pripravi stripa bodo morali biti pozorni na področje diferenciacije in personalizacije in razmislili, kako uporabiti izdelana (digitalna) gradiva v podporo vključevanju vseh učencev v učni proces. 

Področje SPODBUJANJE DIGITALNIH KOMPETENC PRI UČENCIH:

Študenti bodo v svojih izdelkih predvideli aktivnosti s katerimi bodo pri učencih spodbujali tudi razvoj digitalnih kompetenc (npr. postavljali bodo problemske naloge, ki jih bodo učenci morali rešiti z uporabo IKT - npr. interaktivnega stripa ipd.)

1. FAZA

Kaj je naloga študentov?

Na tej stopnji člani skupine z različnimi aktivnostmi zberite predloge in ideje za projektno delo. Omogočeno vam bo viharjenje možganov (preko foruma v Mahari), zbiranje relevantnih virov (preko foruma v Mahari), postavljanje širših vprašanj (komentarji in diskusija na Mahari). Na koncu faze boste oblikovali končne predloge v manjših skupinah (Besedilo v zbirki pogleda na Mahari).

Kako bo učitelj spremljal vaše delo?

Pomembno je, da študenti prepoznate področja oz. matematične koncepte, ki potrebujejo dodatno pozornost, saj jih je npr. zaradi kompleksnosti zelo težko usvojiti učencem in bi jim strip ponujal še eno možnost vizualizacije vsebine. Učitelj bo formativno spremljal izvirnosti idej in relevantnosti virov, ki jih boste študenti navedli na sodelovalnem okolju na Mahari. Povratno informacijo in usmeritve vam bo učitelj podal v diskusijskem odseku na Mahari.

2. FAZA

Kaj je naloga študentov?

V stopnji skiciranja projekta študenti razpravljajte in izmenjujte mnenja o izbranih tematskih področjih. Ob koncu faze morate imeti:

  • Definirano izhodišče projektnega učnega dela
  • Opredeljeno izvedljivost projekta

Kako bo učitelj spremljal vaše delo?

Učitelj bo ovrednotil pripravljeno skico projekta. Povratno infromacijo na skico učitelj poda ali neposredno v pripravljeno skico (če je ta pripravljena npr. v Wordu, GDocs, Mindmeistru, Excelu ipd.). Sklepno povratno informacijo in usmeritve na skico pa učitelj poda na Mahari.

3. FAZA

Kaj je naloga študentov?

Načrtovanje izvedbe projekta je stopnja, v kateri študenti oblikujete svoj izvedbeni načrt dela. Pri tem ima vsak član skupine možnost povedati, kaj želi delati in pri čemer želi sodelovati. Na tej stopnji je prav tako treba podrobno opredeliti naloge, ki so ključne za uspešno izvedbo projekta; na osnovi opredeljenih nalog pa razdeliti delo med člane projektne skupine v skladu s prioritetami posameznikov in smiselno glede na logično zaporedje poteka projekta.

Kako bo učitelj spremljal vaše delo?

Učitelj bo ovrednotil pripravljen načrt dela. Svoje opazke na načrt dela bo zapisal v diskusijski odsek na Mahari.

4. FAZA

Kaj je naloga študentov?

V stopnji izvedbe projekta člani skupine izvajajo načrt dela, ki so ga pripravili v prejšnji fazi. Vsak se potrudi, da izvede svojo nalogo čim bolje. Časovno je ta stopnja glavnina projektnega učnega dela. Opravljene dejavnosti učencev so lahko različne: priprava scenarija za strip, grafično oblikovanje stripa, priprava učnih priprav za učitelje in učnih aktivnosti za učence ter organizacija Matematičnega Comic Cona individualno, v parih, v manjših ali večjih skupinah.

Kako bo učitelj spremljal vaše delo?

Učitelj bo sproti spremljal sledenje študentov postavljenemu načrtu dela. V primeru, da bi študenti zamujali z aktivnostmi, bi z njimi prediskutiral odprta vprašanja in jih po potrebi usmeril. Število učiteljeveih usmeritev bo vplivalo na oceno pridobljeno v tej fazi projektnega učnega dela. Svoje opazke/usmeritve na samo izvedbo dela bo zapisal v diskusijski odsek na Mahari. Vsa komunikacija s študenti bo potekala preko Mahare, znotraj sodelovalnega prostora posamezne skupine.

5. FAZA

Kaj je naloga študentov? 

#5.1 Na tej stopnji študenti izdelajo poročilo o projektnem delu in pripravijo izdelke in njihove predstavitve. V našem primeru bo del predstavitve na Matematičnem Comic Conu posebna faza, saj bo zahtevala od študentov “podporni oz. dodatni projekt“ organizacije dogodka, ki pa ga organizirajo vsi študenti skupaj (neodvisno od skupine v kateri študentje pripravljajo izdelke oz. stripe).

#5.2

Na tej stopnji študenti organizirajo in izvedejo dogodek Matematični Comic Con. Izvedba projekta organizacije dogodka poteka sočasno z delom na projektu priprave gradiv.

Kako bo učitelj spremljal delo študentov?

#5.1 Učitelj bo v tej fazi vrednotil same izdelke (po predpripravljeni ocenjevalni lestvici). Vrednotil bo tudi dnevnike posameznih študentov ter pripravljeno projektno dokumentacijo.

#5.2 Učitelj bo v tej fazi ovrednotil predstavitev stripov na Matematičnem Comic Conu in samo organizacijo in izpeljavo dogodka. Po tej fazi bodo tudi študenti vrednotili svoje delo (samovrednotenje) in delo svojih kolegov (znotraj svoje skupine in delo drugih skupin).

SAMOVREDNOTENJE

Vsak študent naj odda povezavo do svojega zavihka Moje učenje skozi PBL. 

MEDVRSTNIŠKO VREDNOTENJE

Za medvrstiško vrednotenje izpolnite obrazec na povezavi:

Ocena dela v skupini: https://forms.gle/YcinYPWCaVvrFphm7

Medvrstniško vrednotenje poročil: https://forms.gle/B1JAWH5f5JnX9c6WA

UČITELJEVO VREDNOTENJE

Na tem mestu boste našli ocenjevalne lestvice po katerih bo učitelj vrednotil vaše delo. 

Ocena za posamezno fazo in končne izdelke bo podana v posamezni fazi. Na tem mestu bo učitlej po končanem projektnem delu podal povzetek vrednotenja dela vaše skupine in vaših izdelkov.

SKLEPNA MISEL UČITELJA: